Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Przedstawicieli Ośrodka Badawczego, czyli osób fizycznych wskazanych przez Ośrodek Badawczy w ankiecie ośrodków badawczych do kontaktów, reprezentacji, zajmujących się badaniami klinicznymi jest Prezes Agencji Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 2. Jeżeli Administrator nie uzyskał danych osobowych bezpośrednio od osób, o których mowa w ust. 1, informujemy, że dane osobowe zostały uzyskane od Ośrodka Badawczego.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email - iod@abm.gov.pl.
 4. Identyfikacyjne dane osobowe, będą przetwarzane w celu przeanalizowania sytuacji Ośrodka Badawczego ze względu na potencjał organizacyjny i osobowy, doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 2 i 15 ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o Agencji Badań Medycznych (Dz.U. 2019 poz. 447 oraz Dz. U. 2020 poz. 567).
 5. Dane kontaktowe i identyfikacyjne mogą być przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z pozyskaniem informacji od Ośrodka Badawczego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie prowadzenia odpowiedniej komunikacji dotyczącej działań Ośrodka Badawczego.
 6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi kurierskie czy hostingu.
 7. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4 i 5, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne.
 9. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 11. Osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zebrania informacji o potencjale organizacyjnym i osobowym oraz doświadczeniu Ośrodka Badawczego w prowadzeniu badań klinicznych oraz czy zapewnienia kontaktu.
 13. Dane osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
do góry